Temel Bilimler
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ramazan İKİZ

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümünde, İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı, Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı ve Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı olmak üzere 3 anabilim dalı bulunmaktadır.


İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı

Ülkemiz iç su kaynakları bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Günümüzde doğal göller, baraj gölleri, gölet ve akarsularımızdaki biyoçeşitliliğin belirlenmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Fakültemizde içsular biyolojisi anabilim dalı olarak, su ürünleri stoklarımızın korunmasına, verimli işletilmesi ve balık avcılığının düzenlemesine yönelik bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca bu su kaynaklarımızdaki balık faunası ve floranın tespiti, planktonik ve bentik organizmaların belirlenmesi, su kalitesi ve kirliliği, ötrofikasyon gibi çalışmalar, anabilim dalımızın çalışma konularını oluşturmaktadır.

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları
Prof.Dr. Ramazan İKİZ (Başkan)
Doç.Dr. Z. Arzu BECER


Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı

Deniz ve iç su habitatlarında yaşayan balıklar ve diğer omurgalı/omurgasız canlıların biyolojik, evrimsel ve genetiksel özelliklerinin belirlenmesi, çevresel ilişkileri, ıslahları ve gereksinimleri hakkında bilgilere ulaşılması ile bunların balıkçılıkta ve yetiştiricilikte kullanımlarının sağlanması, biyolojik araştırmalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesine yönelik bilimsel ve ekonomik kavramlar verilmesi, su ürünleri işletmelerinin kuruluş aşamalarında fizibilite ve çevre değerlendirme çalışmaları yapılması, pazarlama temel kural ve prensiplerinin belirlenmesi, su ürünleri sektörünün yeri, pazarlama kanalları ve ekonomik analiz kriterlerinin öğretilmesi, ulusal ve uluslar arası düzeyde su ürünleri ekonomisi bilgileriyle donanılması anabilim dalı kapsamını oluşturmaktadır.

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları
 Prof. Dr. Serpil YILMAZ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Olgaç Güven


Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı

Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında, denizlerimizdeki biyolojik çeştliliğin saptanması, deniz makroalgleri ve fanerogamlarının sistematiği, ekolojisi ve dağılımının belirlenmesi, ekonomik önemi olan, nesli tehlikede olan ve yabancı türlerin tespit edilmesi, ve bu canlıların biyoindikatör olarak kullanılması, deniz kirliliğinin mikrobiyal ve moleküler biyoteknoloji kullanarak tespiti konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Ayrıca, denizel türlerin moleküler taksonomik çalışmaları, bu türlerin koleksiyonu ve DNA veri bankalarının oluşturulması, akuatik mikrobiyoloji konuları da geleceğe yönelik projeler arasındadır.

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Erhan MUTLU (Başkan)
Doç. Dr. İ. Tülay ÇAĞATAY
Dr. Öğretim Üyesi Emine Şükran OKUDAN

Misyon

Fakültemiz ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak; Mesleğinde yeterlilik sahibi, özgüvenli, sorun çözme yeteneğine sahip mühendisler ve bilim insanı yetiştirmek, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, kültürü yapılabilecek yeni türleri araştırarak sektöre kazandırmak, su ürünleri sektöründe karşılaşılan sorunları belirlemek ve çözümüne yönelik projeler geliştirmek, avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerinin modernizasyonu, Avrupa Birliği (AB) Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında ülke ve bölge balıkçılığının gelişmesine yönelik mevcut metotların güncellenmesi ve stokların korunmasına ilişkin araştırmaları yapmak, sulak alanların korunması, biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması için araştırmalar yapmak, su ürünleri sektöründe çalışan personelin eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak, projeler üreterek bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmaktır.

Vizyon

Su Ürünleri Mühendisliği alanında donanımlı, konularında uzman, yaratıcı, girişimci, kendine güveni tam, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yaparak, bilgi üreten ve alanında lider bir kurum olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dumlupınar Bulvarı Yerleşke/Antalya
Tel: +90. 242. 226 2012
Tel: +90.242. 310 1973